فروش کلنگی فرمانیه

فرمانیه مهماندوست (شهید سعیدی)
۱۰۳ متر بر ۲۰
با جواز
فردین ۲۸۰۹ ۱۴۶ ۰۹۳۹ — ۲۲۵۴۲۴۵۶